Informacje od administratora danych

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Quicklive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Duchnickiej 3, 01-796, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591637, posiadająca NIP 5252640635, REGON 36330534.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Cel przetwarzania:

Podstawa prawna przetwarzania:

realizacja umowy sprzedaży zawartej z Państwem

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie

art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów, art. 6 ust. 1 lit. a – mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w każdym czasie, ale takie cofnięcie pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody

przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw

dochodzenie roszczeń

art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dochodzenie roszczeń wobec klientów lub obrona przed roszczeniami klientów

prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Marketing bezpośredni

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie usprawiedliwionym cele administratora jest promowanie jego działalności oraz produktów oferowanych do sprzedaży

Newsletter, w tym newsletter profilowany

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w każdym czasie, ale takie cofnięcie pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody

Badanie opinii

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie usprawiedliwionym celem jest badanie opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

1) dostawcom usług IT, dostawcom usług teleinformatycznych, kurierskich, pocztowych, płatniczych,

2) dostawcom usług prawnych i doradczych w zakresie dochodzenia roszczeń administratora (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

3) dostawcom usług księgowych w zakresie rachunkowości,

4) podmiotom, którym zlecamy badanie Twojej opinii i poziomu zadowolenia z naszych usług,

5) spółkom: Quickson II Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łodzi, Lifestyle Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Tatra Tenis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przekazywanie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej:

Administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu lub systemów informatycznych, więc Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) - przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że zostały wobec Państwa naruszone przepisy o ochronie danych osobowych.

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?

Zawarcie umowy sprzedaży z Administratorem jest w pełni dobrowolne, ale administrator jako przedsiębiorca jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.

Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. brakiem możliwości wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.

Czy Państwa dane osobowe są profilowane?

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

zapisz się na newsetter

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER, OTRZYMASZ 20 ZŁOTYCH NA ZAKUPY!

zapisz się na newsetter