Regulamin programu lojalnościowego

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w ramach Programu lojalnościowego dla Użytkowników Sklepu funkcjonującego pod adresem www.sportroom.pl, w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. ze zm.).
 2. Podstawowe definicje
  1. Regulamin: niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego;
  2. Usługodawca lub Organizator: SPORTROOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą ul. Jaracza nr 72A, lok. 10, 90-251 Łódź, NIP 7282390032, REGON 472861618, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX KRS, pod numerem KRS 0000456138;
  3. Użytkownik lub Uczestnik: pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która jest uczestnikiem Programu. Użytkownik to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
  4. Konsument: Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Program - Program Lojalnościowy dla Użytkowników Sklepu;
  6. Usługa Elektroniczna - usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu;
  7. Sklep: Usługa elektroniczna, Sklep internetowy, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym sportroom.pl;
  8. Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są m.in. dane dotyczące Programu.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).
 4. Warunki dotyczące dokonywania zakupów i korzystania ze Sklepu zawarte są w Regulaminie Sklepu Internetowego pod adresem: https://sportroom.pl/Regulamin-cterms-pol-18.html.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Dane do kontaktu z Usługodawcą: adres: Łódź 90-251, ul. Stefana Jaracza 72A/10, e-mail: sklep@sportroom.pl, tel. 796-058-888.
 2. Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 3. Udział w Programie jest dobrowolny.
 4. Umowa dotycząca Programu jest zawarta na czas korzystania z Programu i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy to czas korzystania z Programu. Korzystanie z Programu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 5. Usługodawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2017.2070 t.j. ze zm.).
 6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ROZDZIAŁ 3. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

§ 1. Zasady ogólne

 1. Program jest programem lojalnościowym skierowanym do Uczestników, posiadających Konto w Sklepie, i działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W ramach Programu, w zamian za zakupy dokonane w Sklepie Uczestnikowi przyznawane są punkty, które podlegają wymianie na korzyści określone przez Organizatora.
 3. Usługodawca ma prawo stosować inne sposoby premiowania Uczestników za dokonywane zakupy w Sklepie, w tym w formie okresowych promocji lub innych akcji adresowanych do Uczestników.

§ 2. Zasady zbierania punktów

 1. Warunki udziału w Programie
  1. posiadanie Konta w Sklepie;
  2. akceptacja Regulaminu.
 2. Datą przystąpienia do Programu jest data dokonania wszystkich lub ostatniej z czynności, o których mowa w punkcie 1.
 3. Udział w Programie jest bezpłatny.
 4. Uczestnik otrzymuje punkty automatycznie za każdy zakup w ramach Sklepu na zasadzie Uczestnik otrzymuje 1 punkt za każde wydane 5 zł. Organizator nie wprowadza wymogu zachowania minimalnej wartości zamówienia dla otrzymania punktów.
 5. Do kwoty podlegającej przeliczeniu na punkty wliczana jest cena towaru. Nie są wliczane koszty dostawy towaru ani inne kwoty. W przypadku ceny z rabatem do kwoty podlegającej przeliczeniu na punkty wliczana jest cena po rabacie.
 6. Punkty przypisane są do Konta Uczestnika w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia, a ich właścicielem jest Uczestnik.

§ 3. Zasady korzystania punktów

 1. Uczestnik może przeznaczyć zebrane punkty na kolejne zakupy w przeliczeniu każde 10 punktów to 1 zł do wydania.
 2. Uczestnik decyduje o terminie skorzystania z punktów celem uzyskania rabatu w Sklepie, z zastrzeżeniem punktu 9 poniżej. Chęć skorzystania z rabatu za punkty Uczestnik deklaruje na etapie składania zamówienia w Sklepie.
 3. Uczestnik może wymienić punkty na bony o wartości: 20 zł (za 200 pkt), 30 zł (za 300 pkt) i 40 zł (za 400 pkt).
 4. Rabat za punkty może być udzielony niezależnie od wartości zamówienia. Organizator nie wprowadza minimalnej wartości zamówienia dla możliwości skorzystania z punktów.
 5. Nie ma możliwości zamiany punktów na pieniądze (gotówkę lub przelew do Uczestnika).
 6. Rabat udzielany jest od wartości zamówienia (ceny towarów) i nie dotyczy kosztów przesyłki ani innych opłat.
 7. W przypadku wartości zamówienia wyższej niż wartość rabatu za punkty, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pozostałej części należności zgodnie z warunkami regulaminu, o którym mowa w rozdziale 1 punkt 4. powyżej.
 8. W przypadku wartości zamówienia niższej niż wartość rabatu za punkty, nadwyżka rabatu przepada.
 9. Punkty są zwracane na konto Uczestnika w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności to uzasadniającej.
 10. Uczestnik nie ma obowiązku korzystać z punktów.

§ 4. Obowiązywanie Programu

 1. Program jest prowadzony w ramach Sklepu do odwołania przez Organizatora.
 2. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, z ważnej przyczyny, w tym
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa bezpośrednio związanych z Programem;
  2. zmiana profilu działalności Organizatora,
  3. zawieszenie lub zakończenie działalności gospodarczej przez Organizatora;
  4. wydanie prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej w zakresie Programu, z których wynika obowiązek zakończenia działania Programu.
 3. Zawieszenie lub zakończenie Programu nastąpi za uprzednim powiadomieniem Uczestników drogą e-mailową (na adres e-mail podany w związku z udziałem w Programie), z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 dni.
 4. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie przez usunięcie Konta.


ROZDZIAŁ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów dotyczących Konsumentów, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Programu przez Uczestników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.

ROZDZIAŁ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Usługodawcę lub Użytkownika będącego przedsiębiorcą może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2019.1145 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy dotyczącej udziału w Programie w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.

ROZDZIAŁ 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje dotyczące udziału w Programie Użytkownik powinien kierować do Usługodawcy w formie pisemnej na adres: Sportroom Sp. z o.o. Sp.k.; Łódź 90-251, ul. Jaracza 72A/10. Użytkownik może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Użytkownika.
 3. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Użytkownika w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca podejmie odpowiednie działania.
 5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
  1. możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
  2. możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

ROZDZIAŁ 7. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest Organizator. Organizator wskazuje dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych sklep@sportroom.pl.
 2. Organizator wskazuje, że do realizacji umowy zawartej z Uczestnikiem Programu, której przedmiotem jest udział w Programie, niezbędne jest przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych: imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail (dalej: "Dane osobowe").
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu, tj.:
  1. naliczenie punktów;
  2. aktualizacja stanu konta Uczestnika Programu;
  3. dokonywanie korekt w zakresie punktów;
  4. wymiana punktów na rabaty;
  5. rozpatrywanie reklamacji;
  6. informowanie o zmianach Regulaminu;
  7. informowanie o zawieszeniu lub zakończeniu Programu;
  8. cele księgowe i rachunkowe.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Organizatora, o których mowa w pkt. 2 powyżej, w celu, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, jest wykonanie umowy, której stroną jest Uczestnik Programu (art. 6. ust. 1. lit. b RODO).
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi Programu (np. usługi informatyczne, usługi księgowe, doradcze lub prawnicze).
 6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu, przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony wzajemnych roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązku prawnego.
 7. Każdy Uczestnik ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich Danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych posiadanych przez Organizatora, ma prawo również do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli okaże się, że są nieprawidłowe. Każdy Uczestnik Programu może również wystąpić do Organizatora z żądaniem usunięcia swoich Danych Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia danych. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Podanie Danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia umowy
 9. Z chwilą ustania uczestnictwa w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach związanych z realizacją Programu. Powyższe nie dotyczy tych danych, które Organizator - pomimo zakończenia uczestnictwa w Programie - zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo nadal przetwarzać dla celów podatkowych (w związku z korzyściami zrealizowanymi w ramach Programu), w celu rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami byłego Uczestnika.

ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Użytkownikiem będzie sąd właściwy według siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów (tj. sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).
Zaufane Opinie IdoSell
4.86 / 5.00 14190 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-12-02
Bardzo ładna kurteczka, polecam:)
2023-12-02
Super
pixel