Bony MyBenefit

I. Postanowienia wstępne
1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „Bony MyBenefit” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.
2. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem https://sportroom.pl będącym własnością Sportroom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Stefana Jaracza 72A/10, 90-251 Łódź, prowadząca działalność gospodarczą numerem NIP: 7282390032, Regon: 472861618, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000456138. Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla miasta Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Sądowego.
3. Po spełnieniu warunków udziału w Promocji Klienci stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).
4. Warunki Promocji adresowane są wyłącznie do Klientów będących jednocześnie użytkownikami systemu świadczeń pozapłacowych, rozwijanego i zarządzanego przez BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000370919, NIP 8361676510, kapitał zakładowy 2 894 287,00 zł. (dalej również: „System MyBenefit”).
5. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Klienta, na zasadach określonych w Warunkach Promocji, z Promocji obejmującej umożliwienie Klientowi wykorzystania elektronicznego bonu, nabytego przez Klienta od Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach Systemu MyBenefit, upoważniającego do nabycia Produktów w Sklepie Internetowym w zamian za przypisane do niego środki pieniężne (dalej również: „Bon MyBenefit”).
6. Udział w Promocji jest dobrowolny.

II. Bony MyBenefit
1. Aby wziąć udział w Promocji i wykorzystać Bon MyBenefit, jako nasz Klient powinieneś:

 1. zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji;
 2. nabyć Bon MyBenefit w Systemie MyBenefit;
 3. złożyć w okresie ważności Bonu MyBenefit Zamówienie;
 4. wpisać w trakcie składania Zamówienia – na podstronie https://sportroom.pl/code w polu „Numer kodu rabatowego” kod elektroniczny z nabytego przez Ciebie Bonu MyBenefit oraz kliknąć przycisk „Aktywuj”.

2. Nie będziesz w stanie wykorzystać Bonu MyBenefit w przypadku, gdy podany przez Ciebie kod elektroniczny Bonu MyBenefit nie będzie poprawny.
3. Przypominamy, że:

 1. jeśli wartość Twojego Zamówienia jest większa niż wartość Bonu MyBenefit, zostanie ona obniżona o wartość Bonu MyBenefit, a Ty możesz dopłacić brakującą kwotę z wykorzystaniem dostępnych u Organizatora form płatności. Pamiętaj, że obniżeniu o wartość Bonu MyBenefit ulegają Ceny Produktów – Bon MyBenefit nie obejmuje (nie obniża) np. ewentualnych kosztów dostawy Produktów, które ponosisz zgodnie z Regulaminem.
 2. jeśli wartość Twojego Zamówienia jest niższa niż wartość wykorzystanego Bonu MyBenefit, nie przysługuje Ci prawo do otrzymania reszty w gotówce lub w inny sposób.

4. Podczas jednego Zamówienia możesz zrealizować tylko jeden Bon MyBenefit. Pamiętaj, że oferta Bonów MyBenefit nie łączy się z innymi naszymi promocjami z użyciem kodów rabatowych. Wynika to również z warunków prowadzenia naszych pozostałych promocji – jakiekolwiek kody rabatowe upoważniające do zniżki (np. kod rabatowy związany z zapisaniem się do usługi Newsletter) nie mogą być zatem łączone z Bonami MyBenefit.
5. Przypominamy, że Bony MyBenefit mają określoną datę ważności, po której tracą ważność. Pamiętaj, aby wykorzystać Bon MyBenefit przed upływem daty ważności (czyli nie później niż w ostatnim dniu daty ważności danego Bonu MyBenefit włącznie).
6. Pamiętaj również, że dany Bon MyBenefit może być wykorzystany tylko raz.
7. Bony MyBenefit w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę.
8. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania od Organizatora pieniężnego ekwiwalentu Bonu MyBenefit, np. w przypadku, kiedy zostaje uwzględniona złożona przez niego reklamacja Produktu opłaconego Bonem MyBenefit lub kiedy odstępuje od Umowy Sprzedaży Produktu opłaconego Bonem MyBenefit, Uczestnik zobowiązuje się do wysłania zwrotu "na własną rekę" – Organizator dokonuje zwrotu płatności na saldo klienta na zarejestrowane konto, jakiego użył Uczestnik Promocji w trakcie składania zamówienia.

III. Reklamacje
1. Ponieważ Bony MyBenefit nabyłeś od BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przypominamy, że wszelkie reklamacje dotyczące samych Bonów MyBenefit (np. wadliwy kod elektroniczny uniemożliwiający jego wykorzystanie etc.) powinieneś zgłosić do BENEFIT SYSTEMS S.A.
2. Standardowo zaś, jeśli zgłaszasz reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Organizatora, w tym zawartą Umową Sprzedaży, wszelkie reklamacje możesz zgłaszać do Organizatora zgodnie z Regulaminem. Tryb rozpatrywania reklamacji przez Organizatora określa Regulamin.
3. Dla Twojej wygody wszelkie reklamacje dotyczące danych Zamówień/Umów Sprzedaży opłaconych już przy użyciu Bonów MyBenefit, możesz również zgłosić Organizatorowi drogą elektroniczną na dedykowany adres e-mail: sklep@sportroom.pl.

IV. Postanowienia końcowe
1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://sportroom.pl/pl/info/bony-mybenefit-142.html i wchodzą w życie od dnia 2022-01-01.
2. Niniejsze Warunki Promocji obowiązują przez czas nieokreślony do odwołania.
3. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://sportroom.pl/pl/terms.html.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

 1. zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
 2. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
 3. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 4. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
 5. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

5. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.
6. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym. Do wykorzystania Bonów MyBenefit, które zgodnie z pkt II ust 5 powyżej zachowują ważność w momencie zmiany Warunków Promocji, stosuje się Warunki Promocji w ich dotychczasowym brzmieniu.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Promocji mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, w szczególności Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne.

Uwaga! Współpraca z serwisem myBenefit w dniu 1 kwietnia 2023 roku została rozwiązania.
Wszystkie zakupione kody zachowują swoją ważność maksymalnie do dnia 6 września 2023 roku.

Zaufane Opinie IdoSell
4.86 / 5.00 14169 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-12-01
Produkty zawsze wysokiej jakości. Dobrze zapakowane
2023-11-27
Trochę długi czas oczekiwania
pixel