Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ #fitcity @sportroompl

Regulamin konkursu pod nazwą #fitcity @sportroompl

 

§1  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest SPORTROOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą ul. Jaracza, nr 72A, lok. 10, 90-251 Łódź, identyfikującą się numerem NIP 7282390032, REGON 472861618, KRS 0000456138, dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu Instagram https://www.instagram.com/ (dalej: „Instagram”).
 3. Ramy czasowe trwania konkursu:
  1. termin zgłoszeń i wykonania Zadania Konkursowego: 29.08.2020 – 04.10.2020;
  2. termin ogłoszenia wyników oraz poinformowania zwycięzców: 12.10.2020;
  3. termin realizacji bonu/nagrody: do dnia 30.10.2020;
 4. Powyższe terminy mogą zostać przedłużone, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem.

 

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. posiada konto w serwisie Instagram;
  5. w serwisie Instagram wykona Zadanie Konkursowe, którego wymogi określa ustęp 5 oraz 6 niniejszego paragrafu.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest do zamieszczenia w serwisie Instagram na własnym profilu zdjęcia zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 6 poniżej (dalej: Zadanie Konkursowe). Zadanie Konkursowe należy wykonać w terminie zgłoszeń i wykonania Zadania Konkursowego. Zgłoszenia po terminie nie będą uwzględniane.
 6. Zadanie Konkursowe uznaje się za wykonane, gdy Uczestnik:
  1. doda na swoim Instagramowym profilu zdjęcie, przedstawiające Uczestnika podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych w produktach marki Puma, zawrze w opisie zdjęcia #fitcity oraz dokona oznaczenia (otagowania) profilu Organizatora @sportroompl;
  2. obserwuje profil Organizatora @sportroompl,
  3. nominuje trzy kolejne osoby do wykonania tego zadania. Nominacja następuje poprzez oznaczenie (otagowanie) w serwisie Instagram profilu wskazanej osoby, które to oznaczenie należy zamieścić w opisie zdjęcia, o którym mowa w lit.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, w których Uczestnik:
 1. nie działa w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
 2. działał z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram;
 3. stworzył fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram na potrzeby udziału w Konkursie;
 4. naruszył regulamin serwisu Instagram lub niniejszy Regulamin;
 5. użył w Zadaniu Konkursowym cudzej fotografii,
 6. użył w Zadaniu Konkursowym treści niestosownych, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 1-osobową Komisję, dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną nagrody w postaci:
  1. za zajęcie I miejsca w konkursie: bon o wartości 300 złotych do wykorzystania w sklepie PUMA Outlet Center Lublin,
  2. za zajęcie II miejsca w konkursie: bon o wartości 200 złotych do wykorzystania w sklepie PUMA Outlet Center Lublin,
  3. za zajęcie III miejsca w konkursie: bon o wartości 100 złotych do wykorzystania w sklepie PUMA Outlet Center Lublin.
 3. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie danych Zwycięzcy wskazujących nazwy profilu w profilu Organizatora w serwisie Instagram oraz w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 dni (od dnia ogłoszenia wyników) informacji niezbędnych celem przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 6. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 5 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 8. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 9. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 10. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 11. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną ani inną rzeczową.

§5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres SPORTROOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą ul. Jaracza, nr 72A, lok. 10, 90-251 Łódź oraz za pośrednictwem profilu @sportroompl w serwisie Instagram.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie akcji promocyjnej – Konkursu, w tym w celach związanych z publikacją wyników , a także rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail szaszoraleksandra@gmail.com
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania, właściciel Instagram i jego partnerzy.
 9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs #fitcity @sportroompl” na adres korespondencyjny Organizatora A and SPORTROOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą ul. Jaracza, nr 72A, lok. 10, 90-251 Łódź związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.08.2020 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: http://sportroom.pl i w BIO w serwisie Instagram.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Uczestnika.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel