Regulamin kart podarunkowych

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

W niniejszym regulaminie karty podarunkowej, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

· Wydawca - Sportroom Sp. z o. o. z k. siedzibą w Łodzi, ul. Jaracza 72A/10, 90-251 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000456138, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7282390032, REGON 472861618,

· Uczestnicy - Quicklive z o. o., ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, prowadząca działalność gospodarczą numerem NIP: 5252640635, Regon: 363305340, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591637, kapitał zakładowy: 1.270.000,00 zł. Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, oraz Sportroom Sp. z o. o. z Sp.k. siedzibą w Łodzi, ul. Jaracza 72A/10, 90-251 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000456138, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7282390032, REGON 472861618,

· Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy w formie plastikowej karty, wydawany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w salonach Wydawcy. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą,

· Klient – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową,

· Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej,

· Salony- wybrane salony sprzedaży prowadzone przez Uczestników akcji, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

 

Nazwa sklepu:

 
ADIDAS/REEBOK (FOCUS MALL)
ul. Wrocławska 17
65-427 Zielona Góra
PUMA (SMART OUTLET CENTER BYDGOSZCZ)
ul. Fordońska 268 lok. 17
85-790 Bydgoszcz
ADIDAS/REEBOK (CH NOVA PARK)
ul. Przemysłowa 2 lok nr. V1.040
66-400 Gorzów Wielkopolski
ADIDAS/REEBOK (AVENIDA)
ul. Stanisława Matyi 2 lok. nr 02.SH.061
61-586 Poznań
ADIDAS (CH KASKADA)
Al. Niepodległości 36 lok nr 01.090
70-404 Szczecin
PUMA (OUTLET CENTER BIAŁYSTOK)
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 15b lok.78
15-690 Białystok
PUMA (PTAK OUTLET RZGÓW)
ul. Żeromskiego 8 lok. 0.72
95-030 Rzgów
PUMA (OUTLET FACTORY ANNOPOL)
ul. Annopol 2 lok.118
03-236 Warszawa
PUMA (OUTLET PARK SZCZECIN)
ul. Struga 42 lok.A.L.0632
70-784 Szczecin
PUMA (OUTLET CENTER LUBLIN)
ul. Mełgiewska 16D lok. 5+6
20-234 Lublin
PUMA (OUTLET FACTORY KRAKÓW)
ul. Prof. A. Różańskiego 32
32-085 Modlniczka (k. Krakowa)
PUMA (PORT ŁÓDŹ)
ul. Pabianicka 245 lok 295
93-457 Łódź
PUMA (MANUFAKTURA)
ul. Karskiego 5 lok 308 B
91-071 Łódź
PUMA (GALERIA JURAJSKA)
ul. Wojska Polskiego 207 lok 58
42-202 Częstochowa
PUMA (CENTRUM RIVIERA)
ul. Kazimierza Górskiego 2
81-304 Gdynia
PUMA (GALERIA KATOWICKA)
ul. 3 Maja 30 lok. KB 166
40-097 Katowice
PUMA (GALERIA RZESZÓW)
ul. Piłsudskiego 44 lok. 68A
35-001 Rzeszów
PUMA (CH ECHO)
ul. Świętokrzyska 20
25-406 Kielce
PUMA (POSNANIA)
ul. Pleszewska 1 lok. B250
61-136 Poznań
PUMA (CH GALAXY)
Al. Wyzwolenia 18/20
70-554 Szczecin
PUMA (CH NOVA PARK)
ul. Przemysłowa 2 lok.V1.038
66-400 Gorzów Wielkopolski
PUMA (FOCUS MALL)
ul.Wrocławska 17 lok. 0.53
65-427 Zielona Góra
PUMA (GALERIA PÓŁNOCNA)
ul. Światowida 17
03-144 Warszawa
PUMA (GALERIA BAŁTYCKA GDAŃSK)
aleja Grunwaldzka 141
80-264 Gdańsk
Outlet Silesia Gliwice
ul. ul. Rybnicka 205 lok.0.9+0.10
44-122 Gliwice
Galeria Libero Sportroom
ul. Kościuszki 229 lok. BL-1164
40-600 Katowice
Galeria Sfera II Bielsko Biała
ul. Mostowa 2 SF2-R-0-044b
43-300 Biesko-Biała
Galeria Warmińska Olsztyn
ul. Tuwima 26 lok. N 1.65
10-748 Olsztyn
C.H. Galeria Mokotów
ul Wołoska 12 lok. 1220
02-675 Warszawa
PUMA OUTLET BIAŁYSTOK
ul. Wysockiego 67 B31/30
15-168 Białystok
Centrum Handlowe Wroclavia
ul. Sucha 1 lok. 1.L.076 SSU
50-086 Wrocław

 

Kwota Zasilenia – wartość zasilenia Karty

Podarunkowej.

 

§ 2

1. Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej.

2. Regulamin dostępny jest :

1. w Salonach,

2. na stronie https://sportroom.pl/Regulamin-kart-podarunkowych-ccms-pol-99.html

ROZDZIAŁ 2

Wydanie Karty Podarunkowej

§ 1

1. Karta Podarunkowa wydawana jest w Salonach.

2. Warunkiem wydania Klientowi Karty Podarunkowej jest jej zasilenie przez Klienta w kasie Salonu.

§ 2

1. Karta Podarunkowa jest ważna 12 miesięcy od dnia jej wydania.

2. Kartę Podarunkową można zrealizować wyłącznie w Salonach.

3. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na wydawaniu Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart Podarunkowych.

 

 

ROZDZIAŁ 3

ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

§ 1

1. Kwota Zasilenia stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Salonie.

2. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za towary oferowane w Salonach.

3. W Salonie Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej personelowi Salonu oraz zadeklarowanie woli jej użycia przed dokonaniem płatności za towary.

4. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie, do wyczerpania zgromadzonych na niej środków pieniężnych, wynikających z wpłaty Kwoty Zasilenia, lub do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.

5. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość środków zgromadzonych w formie przedpłaty na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej gotówką, kartą płatniczą, kredytową lub bonem.

6. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej towarów jest niższa niż wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. Reszta środków pieniężnych pozostaje na Karcie Podarunkowej i może zostać wykorzystana przy dokonaniu kolejnych zakupów.

§ 2

Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:

1. gdy przedłożona Karta Podarunkowa nie jest autentyczna;

2. braku środków na Karcie Podarunkowej;

3. braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej pozwalających na nabycie wybranego przez Użytkownika towaru, w sytuacji, gdy Użytkownik odmawia lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny w sposób opisany w § 1 ust. 5;

4. upływu ważności Karty Podarunkowej.

5. W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Podarunkowej, Wydawca nie wypłaci jej Użytkownikowi kwoty odpowiadającej aktualnej wartości Karty Podarunkowej.

§ 3

1. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu oraz nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wydawcę.

2. Użytkownik może sprawdzić aktualną wartość Karty Podarunkowej bezpośrednio w Salonach, okazując Kartę Podarunkową personelowi Salonu.

 

 

ROZDZIAŁ 4

ZWROT TOWARÓW

1. Towary nabyte w Salonach z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa lub dodatkowo przyjętych w Salonach.

2. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się na nową Kartę Podarunkową o wartości równej wartości zwracanych towarów, ważną 6 miesięcy od dnia jej wydania.

 

 

ROZDZIAŁ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE DOTYCZĄCE KARTY PODARUNKOWEJ

§ 1

1. Reklamacje dotyczące wydania, doładowania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane bezpośrednio w Salonach, w godzinach ich otwarcia, listownie na adres siedziby Wydawcy wskazany w § 1 lit. a, z dopiskiem "Karta Podarunkowa – reklamacja" lub e-mailem na adres sklep@sportroom.pl.

2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

1. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Kart zostaną̨ poinformowani
z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej pod adresem https://sportroom.pl/Regulamin-kart-podarunkowych-ccms-pol-99.html.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Podarunkowych w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Użytkownicy Kart Podarunkowych nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli realizować́ je na dotychczasowych warunkach.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich sklepach Wydawcy, których lista dostępna jest na stronie: https://sportroom.pl/Nasze-sklepy-cterms-pol-102.html oraz na stronie internetowej Sportroom pod adresem https://sportroom.pl/Regulamin-kart-podarunkowych-ccms-pol-99.html

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2020 r. roku.

Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 16467 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-17
Super
2024-05-16
Super
pixel